Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Adfinx Europe B.V. aangeboden diensten en producten.
1.2 De nieuwste versie van de algemene voorwaarden is altijd te vinden op de website van Adfinx Europe B.V. – www.adfinx.nl. Uiteraard gelden altijd de AV die door partijen beide (opdrachtgever en Adfinx Europe B.V.) zijn geaccordeerd. Als 'geaccordeerd' worden de AV beschouwd, wanneer de opdrachtgever de hem gelijktijdig met een factuur toegezonden versie accepteert en de betreffende factuur voldoet.
1.3 Adfinx Europe B.V. stelt data-entry diensten ter beschikking via door externen gehoste internet servers of via servers bij de opdrachtgever zelf.
1.4 Onlosmakelijk aan deze AV verbonden als kettingconvenant zijn de specifieke afspraken betreffende prijs en productbeschrijving. Deze AV maken daarmee deel uit van het totaal aan contractuele afspraken dat gemaakt wordt met elke opdrachtgever.
 
Artikel 2 - Verplichtingen van Adfinx Europe B.V.
2.1 Adfinx Europe B.V. spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
• het verlenen van data verwerkende diensten en oplossingen op het gebied van dataprocessing
• de beveiliging van de gegevens van de opdrachtgever die worden opgeslagen
• het verzorgen en up-to-date houden van de servers en software
• het correct afhandelen van eventuele klachten
2.2 Adfinx Europe B.V. biedt haar opdrachtgevers een platform met redundant uitgevoerde servers, waardoor de beschikbaarheid van de dataprocessing diensten met de hoogst denkbare vorm van zekerheid kan worden aangeboden. Ter indicatie: in 2006 werd een beschikbaarheidpercentage van 99,99 % gehaald. Aan deze mededeling kunnen geen rechten worden ontleend. Immers Adfinx Europe B.V. kan de onbelemmerde toegang tot de servers, waarop de data verwerkende diensten zijn ondergebracht niet garanderen, aangezien voor die toegang altijd gebruik gemaakt moet worden van middelen en diensten van derden en op gezette tijden preventie-, dan wel reparatiewerkzaamheden moeten worden verricht.
2.3 Adfinx Europe B.V. voorziet data verwerkende techniek en is niet verantwoordelijk voor de door de opdrachtgever aangeleverde data (waaronder inkoopfacturen en verkooporders).
2.4 Adfinx Europe B.V. is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik door de opdrachtgever binnen de Adfinx applicatie ten aanzien van opgeslagen data (bijvoorbeeld abusievelijk verwijderde digitale documenten).
2.5 Adfinx Europe B.V. onthoudt zich van het inzien van gegevens behorende tot de opdrachtgever en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Adfinx Europe B.V. hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 
Artikel 3 - Verplichtingen van de opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker mag worden verwacht.
3.2 De opdrachtgever onthoudt zich ervan schade toe te brengen aan de in geleverde oplossingen.
3.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de geboden mogelijkheden te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, de andere tot het contract behorende afspraken of deze algemene voorwaarden.
3.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn of haar licentie of andere uit de overeenkomst (lees alle in het contract overeengekomen afspraken) voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van zijn of haar abonnement en wachtwoord.
3.5 De opdrachtgever geeft bij dezen toestemming aan Adfinx Europe B.V. zijn of haar persoons- en bedrijfsgegevens op te nemen in de registratie van Adfinx Europe B.V. voor zover die nodig is voor haar administratie, de beheerstaken en het doen gebruiken geboden functionaliteit. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij Adfinx Europe B.V. hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.
3.6 De opdrachtgever verplicht zich tot het tijdig voldoen aan alle betalingsverplichtingen welke in de overeenkomst zijn vastgelegd.
 
Artikel 4 - Offertes
4.1 Offertes van Adfinx Europe B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
4.2 De door Adfinx Europe B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Adfinx Europe B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
4.3 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 
Artikel 5 – Tarieven en indexering
5.1 Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van Adfinx Europe B.V. vastgesteld aan de hand van een uurtarief.
5.2 Adfinx Europe B.V. heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
5.3 Adfinx Europe B.V. zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van artikel 5.2 schriftelijk kenbaar maken. Adfinx Europe B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
5.4 Indien opdrachtgever de door Adfinx Europe B.V. kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.
 
Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden
6.1 Facturatie vindt maandelijks, aan het einde van de kalendermaand, plaats. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en Adfinx Europe B.V. anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
6.2 Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft Adfinx Europe B.V. het recht rente in rekening te brengen. Deze rente bedraagt 1,5% per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 45,00 die ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer.
6.3 Indien de betaling langer dan 1 maand (vanaf factuurdatum) achterwege blijft, kan Adfinx Europe B.V. de dienstverlening opschorten totdat betaling is geschiedt.
6.4 Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
 
Artikel 7 - Aansprakelijkheid
7.1 Adfinx Europe B.V. is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin, tenzij de schade aantoonbaar is veroorzaakt door grove schuld of door nalatigheid van Adfinx Europe B.V., dan wel door handelen van Adfinx medewerkers dat in strijd is met Adfinx' verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
7.2 De opdrachtgever die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Adfinx Europe B.V. voortvloeiende schade.
7.3 De opdrachtgever vrijwaart Adfinx Europe B.V. tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de opdrachtgever van de door Adfinx Europe B.V. geboden mogelijkheden, dan wel door het niet nakomen van de opdrachtgever van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
7.4 Adfinx Europe B.V. is gerechtigd met onmiddellijke ingang en zonder nadere aankondiging de aan de opdrachtgever verstrekte toegang tot de services buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de opdrachtgever handelt in strijd met de artikelen 3.1 tot en met 3.6. Bovendien is Adfinx Europe B.V. in dat geval gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever
jegens Adfinx Europe B.V. ontstaat.
 
Artikel 8 - Diensten derden
8.1 Voor de diensten die Adfinx Europe B.V. haar opdrachtgevers aanbiedt, is Adfinx Europe
B.V. ook afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Adfinx Europe B.V. is
niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door
diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken
of infrastructuur van derde partijen.
 
Artikel 9 - Service, incidentafhandeling en security
9.1 Adfinx Europe B.V. neemt via het supportformulier op de aangewezen supportsite gemelde incidenten of klachten op werkdagen binnen een uur in behandeling voor zover deze betrekking hebben op door Adfinx Europe B.V. aangeboden diensten en/of oplossingen.
9.2 Middels afspraken binnen het contract worden specifieke verplichtingen van Adfinx Europe B.V. naar haar opdrachtgevers betreffende specifieke diensten nader omschreven.
9.3 In het contract is de aard, het niveau en de uitwerking van de visie van Adfinx Europe B.V. ten aanzien van de veiligheid van haar dienstverlening nader uitgewerkt.
 
Artikel 10 - Beheer van de services
10.1 Werkzaamheden die kunnen worden gepland, zullen vooraf per mail en bij groot onderhoud ook via de supportsite bekend worden gemaakt.
10.2 Adfinx Europe B.V. is gerechtigd services (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voorzover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor de door Adfinx Europe B.V. te verrichten aanpassingen of verbeteringen van haar services, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Adfinx Europe B.V. ontstaat. Uitsluitend in noodgevallen kan dit zelfs zonder voorafgaande bekendmaking gebeuren.
10.3 Adfinx Europe B.V. is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de loginprocedure en het abonnement zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de abonnee door Adfinx ontstaat. Adfinx Europe B.V. zal in een dergelijk geval de abonnee zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.
10.4 Adfinx Europe B.V. heeft in haar contracten nadere beschrijvingen gemaakt voor het door PINS uit te voeren beheer. Verdergaande afspraken kunnen binnen het kader van het contract worden gemaakt met betrekking tot specifieke diensten.
 
Artikel 11 – Eigenaar
11.1 Adfinx's data oplossingen zijn eigendom van Adfinx Europe B.V. Door de overeenkomst tussen opdrachtgevers en Adfinx Europe B.V. verandert daaraan niets.
11.2 Adfinx Europe B.V. draagt alleen het risico bij het tenietgaan of achteruitgaan van alle hardware en software voor zover deze door Adfinx Europe B.V. of door haar aangestelde onderaannemers worden beheerd. Indien Adfinx Europe B.V. schade lijdt, kan zij de schadeveroorzakende partij aanspreken op grond van wanprestatie (als tussen partijen een overeenkomst bestaat) of op grond van onrechtmatige daad (als er geen contractuele
relatie is).
11.3 De opdrachtgever is nooit eigenaar van de door Adfinx Europe B.V. aangeboden oplossingen en applicatie, maar gelicenseerd gebruiker.
   
 
Artikel 12 - Duur en einde van een overeenkomst
12.1 Adfinx Europe B.V. kent een mantelovereenkomst met een duur voor onbepaalde tijd.
12.2 Binnen de mantelovereenkomst is per afgenomen dienst een contractuele looptijd vastgesteld.
12.3 Voor alle diensten in abonnementsvorm van Adfinx Europe B.V., waaronder Adfinx Connection en Adfinx Databases, geldt een jaarovereenkomst. Een jaarovereenkomst wordt steeds stilzwijgend met één jaar verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden minstens dertig dagen voor het verstrijken van een jaarovereenkomst. Dit kan zowel schriftelijk, per fax of per e-mail.
12.4 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Adfinx Europe B.V. gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan gegronde twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Adfinx Europe B.V. te voldoen, is Adfinx Europe B.V. gerechtigd haar service tijdelijk op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Adfinx Europe B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 
Artikel 13 – Overmacht
13.1 Onder overmacht worden verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Adfinx Europe B.V. niet in staat is haar verplichtingen jegens de abonnee na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in de niet door Adfinx Europe B.V. beheerde netwerken en storingen veroorzaakt door klimaat, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, werkstaking, brand en andere ernstige storingen op het bedrijf van Adfinx Europe B.V. of dat van door Adfinx Europe B.V. ingeschakelde derden.
13.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Adfinx Europe B.V. opgeschort zonder dat voor de abonnee recht op schadevergoeding jegens Adfinx Europe B.V. ontstaat.
 
Artikel 14 - Toepasselijk recht
14.1 Op elke overeenkomst tussen Adfinx Europe B.V. en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing ongeacht de vestigingsplaats van de opdrachtgever.
14.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.